OUT OF STOCK

Couple Coffee Roastery

Sirinya Farm "Mossto Amarone"

฿400 | 200 g | 7 sold

Mossto ขั้นตอนกระบวนการแปรรูป เริ่มที่นำเชอร์รี่กาแฟไปลอยน้ำเพื่อคัดแยกเมล็ดลอยออกและล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำไปใส่ในกระสอบตาข่ายสีแดงเพื่อให้กาแฟลืมต้น (ให้เมล็ดสุกเท่ากัน) เป็นเวลา 2-3 วัน หลังจากนั้นนำกาแฟเชอร์รี่หมักในถังหมักแบบ Anaerobic โดยเติมน้ำหมักที่หมักกาแฟ Anaerobic natural Amarone' (หรือ Mossto) ที่วัดค่า pH เรียบร้อยแล้วลงไปในถังหมัก วัดค่า pH +- ในถังที่หมักกาแฟไม่ต่ำกว่า 4 แล้วจึงนำไปตากแดดจนกว่าความชื้นเมล็ดจะอยู่ที่ 15-20% แล้วนำไปตากในโรงตาก จนความชื้นอยู่ที่ 10-12% โดยจุดเด่นคือความหวานยาว มี ferment ที่เป็นเอกลักษณ์โดยการนำ waste product ที่ได้จากการหมัก Amarone มาหมักซ้ำครับ

Taste Notes

Passion Fruit
Cherry
Chocolate

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Bourbon, Caturra, Catimor

Origin

Mae Suai

Altitude

High

Process

Natural Anaerobic Mossto

"Best wait around 7-10 days after the coffee roast date"
OUT OF STOCK

Couple Coffee Roastery

Sirinya Farm "Mossto Amarone"

฿400 | 200 g | 7 sold

Mossto ขั้นตอนกระบวนการแปรรูป เริ่มที่นำเชอร์รี่กาแฟไปลอยน้ำเพื่อคัดแยกเมล็ดลอยออกและล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำไปใส่ในกระสอบตาข่ายสีแดงเพื่อให้กาแฟลืมต้น (ให้เมล็ดสุกเท่ากัน) เป็นเวลา 2-3 วัน หลังจากนั้นนำกาแฟเชอร์รี่หมักในถังหมักแบบ Anaerobic โดยเติมน้ำหมักที่หมักกาแฟ Anaerobic natural Amarone' (หรือ Mossto) ที่วัดค่า pH เรียบร้อยแล้วลงไปในถังหมัก วัดค่า pH +- ในถังที่หมักกาแฟไม่ต่ำกว่า 4 แล้วจึงนำไปตากแดดจนกว่าความชื้นเมล็ดจะอยู่ที่ 15-20% แล้วนำไปตากในโรงตาก จนความชื้นอยู่ที่ 10-12% โดยจุดเด่นคือความหวานยาว มี ferment ที่เป็นเอกลักษณ์โดยการนำ waste product ที่ได้จากการหมัก Amarone มาหมักซ้ำครับ

Taste Notes

Passion Fruit
Cherry
Chocolate

Roast

Light

Details

Type

Single Origins

Variety

Bourbon, Caturra, Catimor

Origin

Mae Suai

Altitude

High

Process

Natural Anaerobic Mossto

"Best wait around 7-10 days after the coffee roast date"